KONYA ÇOCUK
1. Ulusal Çocuk ve Gençlik Kongresi Konya’da Yapıldı
Mi lli Eğitim Bakan lığı,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, Necmettin
Erbakan Üniversitesi
ve TRT’nin katkılarıyla
düzen lenen “1. Ulusa l
Çocuk ve Gençlik
Kongresi” Konya’da yapıldı.
Bi lim ve Sanat
Merkez leri’nde öğrenim
gören 46 i lden 130
katılımcının yer a ldığı kongrede, 147 bi ldiri sunuldu.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi’nde gerçekleştiri len kongrede konuşan Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Murat Sümbül, yetenekli
öğrenci lerin bu yeteneklerini fark etmeleri, kendi kapasitelerinin
farkına varma ları için bu ça lışma ların önemli olduğunu vurguladı.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker,
geleceğe ümitle baktıklarını, gençlerin fırsat veri lince neler
yapabi leceklerini hep birlikte gördüklerini ifade etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise, üstün zeka lı kabul edi len çocukların
imkan veri lmemesi ha linde zayi olacaklarını belirtti. Türkiye’nin kaynaklarını iyi kullanamayan bir
ülke olduğunu söyleyen Akyürek, “Çocukların kendini ifade edemediği, zekasını kullanamadığı ve
potansiyel elektriğini aktarmadığı zaman bu defa çocuklar sorun lu ha le geliyor” dedi.
Programda, “Oyuncağımı Yapıyorum, Oyunumu Oynuyorum” ve “Benim Maha llem Resim Yarışması”nda
dereceye giren öğrenci lere ödülleri veri ldi.
28
KONYA ÇOCUK
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...44